در بیشتر مواقع کمی هوا نیز با شیر وارد روده نوزاد می شود که باعث ایجاد شکم درد برای نوزاد شده و این درد مانع از تغذیه درست و کامل او می شود، مادر میتواند با روشهایی مناسب باعث خارج شدن هوای جمع شده در سیستم گوارش نوزاد کند