اگر نوزاد شما علاقه ای به حمام رفتن از خود نشان نمی دهد شما می توانید با ترفندهایی او را نسبت به حمام رفتن علاقمند کنید تا او نسبت به حمام رفتن دید مثبتی پیدا کند