وزن جنين بر اساس سن بارداري

آیا وزن جنین من طبیعی است؟

برای مشاهده نمودار ، وزن جنین را در هر هفته وارد نمایید.