بر اساس معیارهای سونوگرافی

تخمين میزان مایع آمنیوتیک

تخمين میزان مایع آمنیوتیک هفته بارداری را وارد نمایید.