در هر ماه یکی از تخمدانها یک تخمک آزاد می کند که این روند به تخمک گذاری معروف است