با استفاده از لقاح مصنوعی (IVF) باردار شده ام. بارداری ام خطرناک است و باید تحت نظر پریناتولوژیست‌ - فردی که بارداری پر خطر را تشخیص می دهد - باشم؟