عاشق شوهرم هستم. اما از روزی که باردار شده ام، خواب های اروتیکی می بینم که او در آنها حضور ندارد. این موضوع آزارم می دهد. این خواب ها چه معنایی دارند؟