دیابت بارداری و کاهش وزن: باید پیش از باردار شدن وزن کم کنم؟